مدل کریستال

فیلـتر

مدل کریستال یکی از مدل های کلید و پریز ویرا الکرتیک.

اطلاعات بیشتر ...